El ple d’octubre aprova inicialment el projecte executiu de consolidació estructural de la Masia de Can Freixes

Ahir, 27 d’octubre, es va celebrar el ple municipal ordinari corresponent al mes d’octubre de manera presencial.

Un dels punts més destacats de la sessió va ser l’aprovació inicial per urgència del projecte executiu de consolidació estructural de la Masia de Can Freixes, amb actuacions sobre els forjats de planta baixa, planta sota coberta i el forjat de la coberta, així com l’execució de diferents apeuaments en els murs existents en la planta semisoterrani per a permetre futures distribucions i la consolidació i rehabilitació dels propis murs.

PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorAbstencióA favorA favorA favorEn contra

Quant a temes vinculats a l’Àrea d’Alcaldia Presidència i de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat, es va aprovar la modificació de diferents llocs de treball amb motiu de l’aprovació del pressupost de l’exercici 2023 amb la creació d’11 places noves: amb l’obertura de la nova escola bressol municipal, Mainada, es contractaran 8 educadors/es i 1 conserge. També es crearà una nova figura d’educador/a social per reforçar els serveis socials de l’Ajuntament, així com una nova plaça d’agent de la Policia Local.

PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorA favorA favorAbstencióA favorA favor

També es va aprovar la modificació de crèdit per incorporació de recursos procedents del patrimoni municipal de sòl i habitatge i modificació del programa d’inversions.

PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorAbstencióA favorAbstencióA favorA favor

D’altra banda, l’Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient va aprovar la tercera i última pròrroga del contracte subscrit amb l’empresa ACSA, per a la prestació del servei denominat unitat d’intervenció ràpida de manteniment de la via pública i edificis municipals.

PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorAbstencióA favorAbstencióAbstencióA favor

I dins de l’Àrea de Serveis a la Persona, es va aprovar el reconeixement de la indemnització a favor de la Fundació Catalana de l’Esplai per la suspensió del contracte del servei d’espai de joc per a infants i famílies amb motiu de la crisi sanitària derivada de la Covid’19; i la segona i última pròrroga del contracte per a la prestació del servei de cuina de l’Escola Bressol Marrecs, amb el mateix sentit del vot:

PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorA favorA favorAbstencióA favorA favor

Per unanimitat es va aprovar tant la desestimació de la sol·licitud de reequilibri econòmic de la concessió administrativa per a la gestió del Centre Esportiu Municipal La Bonaigua,  com l’aprovació inicial de la modificació del reglament de funcionament intern del mateix complex.

Com a punt d’urgència, es va aprovar de la rectificació de l’inventari de béns municipals immobles, drets reals i béns que integren el patrimoni municipal de sòl i habitatge.

PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorAbstencióA favorAbstencióAbstencióA favor

El ple debat dues mocions

En el capítol de mocions es van aprovar les dues que es van presentar:

  • Moció del regidor no adscrit en defensa dels jutjats de pau que va ser aprovada per unanimitat.
  • Moció d’urgència del grup municipal Endavant Sant Just,  per donar suport a la proposició de llei de mesures urgents per a fer front a l’ocupació il·legal d’immobles.
PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorEn contraEn contraEn contraEn contraA favor

Abans de finalitzar, es va fer la lectura de la Declaració Institucional de suport a les dones iranianes.

El ple es va poder seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament, on es pot consultar íntegrament