El ple de març aprova per unanimitat el nomenament de la jutgessa de Pau de Sant Just

Sala de plens de Sant Just

Ahir, 30 de març, es va celebrar el ple municipal ordinari mensual, que es pot recuperar al canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Just.

Nomenament del jutge o jutgessa de Pau

Per unanimitat, es va aprovar la proposta de nomenament de la jutgessa de Pau titular, així com de la persona substituta, per al Jutjat de Pau de Sant Just Desvern. Immaculada Castellví i Milà tornarà a desenvolupar el càrrec de jutgessa titular durant quatre anys més, i Ivonne Vilar Prieto també repeteix com a jutgessa substituta, d’acord amb l’informe favorable presentat el 13 de març de 2023. Es van presentar vuit persones a la candidatura.

Distribució del romanent de 9.399.728,97 €

Un altre punt important que va quedar aprovat inicialment és la distribució del romanent, amb la modificació de crèdit 9/2023 i la modificació de les bases d’execució del pressupost general. Un cop feta la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 2022, resulta un romanent de tresoreria per a despeses generals de 9.399.728,97 €.

Atesa la situació de superàvit, es continuarà amb la política de prudència financera ja iniciada l’any passat i se seguirà reduint l’endeutament a llarg termini. S’amortitzarà anticipadament la totalitat de préstecs a llarg termini vigents, es finançaran projectes d’inversió i se subministrarà el mobiliari i l’equipament de la nova escola bressol municipal Mainada, que obrirà les portes al setembre.

Gràcies a l’amortització dels préstecs, al setembre es podrà demanar un nou crèdit per import de 3.950.000 €, destinat a la construcció del nou pavelló esportiu, que s’ubicarà al barri de Mas Lluí.

PSC  SANT JUST EN COMÚ  ENDAVANT SJ  ERC  CUPREGIDOR NO ADSCRITREGIDORA NO ADSCRITA  
A favorA favorA favorAbstencióEn contraAbstencióEn contra

Mobilitat

Es van aprovar diversos punts de mobilitat:

  • Es va aprovar inicialment el projecte executiu de reurbanització del carrer Ateneu, entre el carrer Electricitat i la carretera Reial, per un import de 377.634,74 €.
PSC  SANT JUST EN COMÚ  ENDAVANT SJ  ERC  CUPREGIDOR NO ADSCRITREGIDORA NO ADSCRITA  
A favorA favorA favorA favorAbstencióAbstencióAbstenció
  • Es va aprovar inicialment el projecte executiu de construcció del carril bici a la carretera Reial, per encàrrec de Barcelona Regional i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per un import de 922.673,97 €.
PSC  SANT JUST EN COMÚ  ENDAVANT SJ  ERC  CUPREGIDOR NO ADSCRITREGIDORA NO ADSCRITA  
A favorA favorA favorA favorAbstencióEn contraAbstenció
  • Es va aprovar per urgència el conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Just Desvern per a la implantació d’una aplicació per a la zona verda. El conveni tindrà una vigència de quatre anys, prorrogables a quatre més. La despesa anual de l’Ajuntament serà de 542,28 €.
PSC  SANT JUST EN COMÚ  ENDAVANT SJ  ERC  CUPREGIDOR NO ADSCRITREGIDORA NO ADSCRITA  
A favorA favorA favorA favorAbstencióAbstencióAbstenció

Altres punts

També es va aprovar la segona i última pròrroga del contracte de serveis de manteniment i control sanitari de les aigües freàtiques i pous de diverses parts del municipi a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua S.A, fins al 31 de maig de 2024, per un import de 29.164,07 €.

PSC  SANT JUST EN COMÚ  ENDAVANT SJ  ERC  CUPREGIDOR NO ADSCRITREGIDORA NO ADSCRITA  
A favorA favorA favorA favorEn contraAbstencióAbstenció

Finalment, es va aprovar l’autorització de la cessió parcial de la concessió demanial d’una zona d’equipaments situada al carrer Parlament Català i sol·licitada per la Generalitat de Catalunya i la Fundació Privada Indústries Gràfiques, amb la finalitat de destinar-la com a centre de formació professional de les arts gràfiques al Baix Llobregat, fins al termini màxim de 28 de juliol de 2042.

PSC  SANT JUST EN COMÚ  ENDAVANT SJ  ERC  CUPREGIDOR NO ADSCRITREGIDORA NO ADSCRITA  
A favorA favorA favorA favorA favorAbstencióA favor

Mocions

En l’apartat de mocions, inicialment se’n van presentar tres, però una d’elles, presentada pel regidor no adscrit per assegurar la transparència, es va enretirar i la va convertir en prec.

Pel que fa a les altres dues mocions, ambdues d’Endavant Sant Just:

  • La Moció per millorar la mobilitat a l’entorn de l’escola Montserrat amb transport privat va quedar rebutjada.
PSC  SANT JUST EN COMÚ  ENDAVANT SJ  ERC  CUPREGIDOR NO ADSCRITREGIDORA NO ADSCRITA  
En contraEn contraA favorAbstencióEn contraEn contraA favor
  • La Moció per millorar la mobilitat a l’entorn de l’Escola Montserrat amb transport públic es va aprovar.
PSC  SANT JUST EN COMÚ  ENDAVANT SJ  ERC  CUPREGIDOR NO ADSCRITREGIDORA NO ADSCRITA  
AbstencióAbstencióA favorAbstencióA favorAbstencióA favor

Declaracions institucionals