El nomenament del jutge o jutgessa de Pau de Sant Just es votarà al ple de març

Ajuntament de Sant Just

Dijous 30, a les 19 h, se celebra el ple municipal ordinari corresponent al mes de març. S’hi pot assistir presencialment, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Just, i es pot visualitzar en directe a través del canal de YouTube.

Nomenament del jutge o jutgessa de Pau

En aquest ple es votarà la proposta de nomenament del jutge/essa de Pau titular, així com de la persona substituta, per al Jutjat de Pau de Sant Just Desvern. S’hi han presentat vuit persones. Es proposa el nomenament d’Immaculada Castellví i Milà per a desenvolupar el càrrec de jutgessa titular i d’Ivonne Vilar Prieto com a jutgessa substituta.

Distribució del romanent

Un altre punt important és l’aprovació inicial de distribució del romanent. Un cop feta la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 2022, resulta un romanent de tresoreria per a despeses generals de 9.399.728,97 €.

Atesa la situació de superàvit, es considera convenient continuar amb la política de prudència financera ja iniciada l’any passat i continuar reduint l’endeutament a llarg termini. S’amortitzarà anticipadament la totalitat de préstecs a llarg termini vigents, es finançaran projectes d’inversió i se subministrarà el mobiliari i l’equipament de la nova escola bressol municipal Mainada, que obrirà les portes al setembre.

Gràcies a l’amortització dels préstecs, al setembre es podrà demanar un nou crèdit per import de 3.950.000 €, destinat a la construcció del nou pavelló esportiu, que s’ubicarà al barri de Mas Lluí.

Mobilitat

Destaquen els dos punts de mobilitat. El primer és l’aprovació inicial del projecte executiu de reurbanització del carrer Ateneu, entre el carrer Electricitat i la carretera Reial, per un import de 377.634,74 €. El segon, l’aprovació inicial del projecte executiu de construcció del carril bici a la carretera Reial, per encàrrec de Barcelona Regional i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per un import de 922.673,97 €.

Per urgència, entrarà l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Just Desvern per a la implantació d’una aplicació per a la zona verda.

Altres punts

També es durà a votació la segona i última pròrroga del contracte de serveis de manteniment i control sanitari de les aigües freàtiques i pous de diverses parts del municipi.

Finalment, es votarà l’autorització de la cessió parcial de la concessió demanial d’una zona d’equipaments situada al carrer Parlament Català i sol·licitada per la Generalitat de Catalunya i la Fundació Privada Indústries Gràfiques, amb la finalitat de destinar-la com a centre de formació professional de les arts gràfiques al Baix Llobregat.

Mocions

S’han presentat les següents mocions:

  • Moció del regidor no adscrit per assegurar la transparència.
  • Moció del grup municipal Endavant Sant Just per millorar la mobilitat a l’entorn de l’escola Montserrat amb transport privat.
  • Moció del grup municipal Endavant Sant Just per millorar la mobilitat a l’entorn de l’Escola Montserrat amb transport públic.

Declaracions institucionals

  • Es llegirà la declaració institucional de la Diputació de Barcelona del 8 de març de 2023, Dia Internacional de les Dones: compromís municipalista per unes polítiques locals feministes.
  • També es llegirà la declaració institucional de la FEMP amb motiu del Dia de les persones desaparegudes sense causa aparent, del 9 de març, en record de la veïna santjustenca Adelina Pintos Meiriño, desapareguda el 6 de març de 2022 als 81 anys. La seva família lluita des d’aleshores per esbrinar on és i què li ha passat.

L’ordre del dia del ple de març es pot consultar en el següent enllaç.