El ple d’octubre votarà l’aprovació inicial del projecte executiu de consolidació estructural de la Masia de Can Freixes

Avui, 27 d’octubre, a partir de les 19 h, se celebra el ple municipal ordinari corresponent al mes d’octubre de manera presencial.

Un dels punts més destacats de la sessió serà l’aprovació inicial per urgència del projecte executiu de consolidació estructural de la Masia de Can Freixes, amb actuacions sobre els forjats de planta baixa, planta sota coberta i el forjat de la coberta, així com l’execució de diferents apeuaments en els murs existents en la planta semisoterrani per a permetre futures distribucions i la consolidació i rehabilitació dels propis murs.

Un altre punt important és la modificació de diferents llocs de treball amb motiu de l’aprovació del pressupost de l’exercici 2023 amb la creació d’11 places noves: amb l’obertura de la nova escola bressol municipal, Mainada, es contractaran 8 educadors/es i 1 conserge. També es crearà una nova figura d’educador/a social per reforçar els serveis socials de l’Ajuntament, així com una nova plaça d’agent de la Policia Local.

Quant a temes vinculats a l’Àrea d’Alcaldia Presidència i de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat, es votarà la modificació de crèdit per incorporació de recursos procedents del patrimoni municipal de sòl i habitatge i modificació del programa d’inversions, i també es votarà l’aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions.

L’Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient proposarà l’aprovació de la tercera i última pròrroga del contracte subscrit amb l’empresa ACSA, per a la prestació del servei denominat unitat d’intervenció ràpida de manteniment de la via pública i edificis municipals.

I l’Àrea de Serveis a la Persona, votarà l’aprovació del reconeixement de la indemnització a favor de la Fundació Catalana de l’Esplai per la suspensió del contracte del servei d’espai de joc per a infants i famílies amb motiu de la crisi sanitària derivada de la Covid’19; també votarà l’aprovació de la segona i última pròrroga del contracte per a la prestació del servei de cuina de l’Escola Bressol Marrecs, l’aprovació de la desestimació de la sol·licitud de reequilibri econòmic de la concessió administrativa per a la gestió del Centre Esportiu Municipal La Bonaigua, així com l’aprovació inicial de la modificació del reglament de funcionament intern del mateix complex.

Com a punt d’urgència, es proposarà l’aprovació de la rectificació de l’inventari de béns municipals immobles, drets reals i béns que integren el patrimoni municipal de sòl i habitatge.

Mocions

En el capítol de mocions, s’han presentat dues: 

  • Moció del grup municipal Endavant Sant Just,  per donar suport a la proposició de llei de mesures urgents per a fer front a l’ocupació il·legal d’immobles.
  • Moció del regidor no adscrit en defensa dels jutjats de pau.

El ple serà presencial i obert al públic, amb una limitació d’aforament de 21 persones i la sessió també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.

L’ordre del dia del ple es pot consultar a través d’aquest enllaç.