Diumenge 15 de gener se celebra la Festa dels Tres Tombs

La Festa dels Tres Tombs se celebra el dia 15 de gener de 2023, organitzada per l’entitat Cavaltombs i l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

Horaris i recorregut

Aquesta tradicional celebració començarà a les 11 h, amb una missa a l’Església dels Sants Just i Pastor. A les 12 h es beneiran els animals a la plaça de Jacint Verdaguer, i la cavalcada dels Tres Tombs s’iniciarà a partir de les 12.15 h.

Des de la plaça de l’Ajuntament, es baixarà pel carrer Verge dels Dolors i se seguirà pels carrers Miquel Reverter, la plaça del Parador, el carrer de Josep Anselm Clavé i la plaça Campreciós, per acabar de nou a la plaça de Jacint Verdaguer.

Normes per participar a la Festa dels Tres Tombs de Sant Just Desvern

Les persones participants han de complir el que estableixen les següents normes i recomanacions.

PRIMER

Cal que cada persona prengui al seu càrrec les mesures necessàries de seguretat i protecció.

SEGON

Les persones que muntin o es facin càrrec d’animals han de disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil Pròpia o de l’entitat que representen. Aquesta assegurança ha de cobrir els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers durant la celebració de l’acte.

TERCER

Les persones participants han de respectar el recorregut i l’ordre establert. Cal seguir el ritme actiu de l’activitat per no endarrerir la dinàmica i respectar les indicacions de l’organització, així com les de la Policia i Protecció Civil.

QUART

La cercavila s’ordenarà de la següent manera:

1. Banda de música

2. Abanderats/des

3. Genets/es

4. Carros

5. Escoles d’hípica

Es recomana que després dels abanderats/des, els genets/es mantinguin una distància d’entre 5 i 10 metres.

CINQUÈ

Es recomana que els genets/es s’ordenin tenint en compte el següent patró: primer animals sencers, després sanats, després femelles.

SISÈ

Les persones que muntin o es facin càrrec d’animals s’han d’abstenir de consumir begudes alcohòliques o altres substàncies que posin en risc el desenvolupament de l’activitat.

SETÈ

Els animals que concorren han de provenir d’hípiques o explotacions degudament registrats quan correspongui i, en tot cas, les persones que en són responsables han de poder acreditar la seva tinença.

VUITÈ

Els animals han de complir amb els requisits que estableix la normativa sanitària vigent aplicable.

NOVÈ

La descàrrega dels animals s’ha de realitzar evitant aglomeracions de persones.

DESÈ

La càrrega dels carros i carruatges ha d’estar equilibrada per evitar que aquests vehicles s’inclinin de la part del darrera i dificultin el treball dels animals.

ONZÈ

És prohibit l’ús abusiu de pals, fustes, fuets o similars per fer avançar els èquids.

DOTZÈ

Els guarniments han de ser adequats per a cada tir o muntura

TRETZÈ

Si qualsevol èquid durant la passejada mostra signes d’estrès o problemes de salut, s’ha d’enretirar immediatament i garantir que rep les atencions adequades.