Nova taxa de residus: la reducció per límit de renda s’ha de sol·licitar aquest juliol 

L’Ajuntament està fent arribar una carta a totes les llars de Sant Just Desvern per informar que enguany s’efectuarà per primera vegada el cobrament de la taxa per a la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus domèstics

En què consisteix la nova taxa de residus?

Es tracta d’una exigència legal que obliga els municipis a establir unes taxes específiques de pagament per generació de residus. Per poder realitzar el pagament de la taxa, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona enviarà les corresponents liquidacions a tots els habitatges entre els mesos de setembre i octubre

La quota tributària estarà integrada per una part fixa i una de variable, que es determinarà en funció de com es faci la separació de residus a cada llar. Aquesta variabilitat, que es determinarà en funció del nombre d’obertures dels contenidors d’orgànica i resta, pretén incentivar la reducció i correcta separació dels residus domèstics.

Consulteu l’ordenança fiscal número 38, de taxes per a la prestació del servei de gestió de residus municipals

Quin import haurem d’abonar?

L’any 2024, el pagament de la taxa inclourà només la part fixa de la quota, de 60 euros per habitatge. A partir de l’any vinent, s’hi sumarà la part variable, amb reduccions o increments segons la separació de residus que es dugui a terme. 

Hi ha alguna reducció per a famílies amb ingressos baixos?

Les famílies que l’any 2023 hagin tingut uns ingressos anuals inferiors als que s’expressen en el següent quadre podran gaudir d’una reducció de la quota, sempre que ho sol·licitin expressament abans del 31 de juliol de 2024 a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, situat al carrer Sant Lluís, número 6, de Sant Just Desvern.  Aquest 2024, la taxa de residus per a les llars amb una reducció del 95 % serà de 3 euros, mentre que la reducció del 50 % suposarà abonar una taxa de 30 euros. 

Residents a la llar Límit de renda – Reducció del 95 % Límit de renda – Reducció del 50 % 
15.418,71 € 16.960,58 € 
23.128,05 € 25.440,86 € 
26.211,81 € 28.832,99 € 
4 o més 30.837,42 € 33.921,16 € 

Com puc sol·licitar la reducció de la taxa?

Per poder gaudir de la bonificació, caldrà adreçar-se a l’Organisme de Gestió Tributària de Sant Just Desvern en persona, en horari de dilluns a divendres (de 8.30 a 14 h), i entregar-hi la instància, degudament emplenada i signada per totes les persones empadronades al domicili.

Com funcionarà la taxa l’any vinent?

A partir del 2025, la quota es calcularà a principis d’any i cobrirà tot l’any natural. En cas de domiciliar el rebut, el pagament es farà efectiu trimestralment. Per obtenir la reducció de la quota per límit de renda, les persones interessades hauran de sol·licitar-la cada any personalment a l’Organisme de Gestió Tributària, a excepció de les persones jubilades o pensionistes, que no caldrà que renovin la sol·licitud mentre la seva situació no canviï.